AIM Hallmarks Awards

The AIM Hallmarks Awards in England and Wales

The AIM Hallmarks Awards will soon open again for applications in England. We will update this webpage and announce the opening via the AIM E news and social media.

Museums in Wales can now apply for small grants to boost their financial sustainability. The new opportunity is thanks to a programme supported by the Welsh government through the Museums, Archives and Libraries Division.

We are offering grants of £3,000 – £6,000 to help museums become more financially sustainable. These are open to Accredited AIM member museums in Wales in AIM’s small museum category (that is, museums with up to 20,000 visitors a year).

We can support projects that either help museums reduce their costs or generate more income. We welcome a wide variety of proposals – including support for marketing or fundraising, improving a café or shop, trialling a new form of income generation, or saving costs through new equipment or training.

£20,000 is available in total, and the grants are open to all kinds of museums that meet the other criteria – small local authority museums as well as independent museums. Museums must be AIM members but can join at the point of application.

The closing date for applications is 12th April 2019.

Hallmarks Awards, New Small Grant Scheme

 

Gwobrau Hallmarks, cynllun grant bach newydd

Gall amgueddfeydd yng Nghymru yn awr ymgeisio ar gyfer grantiau bach i gynyddu eu cynaliadwyedd ariannol. Mae’r cyfle hwn yn ganlyniad i raglen a gefnogir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd.

Rydym yn cynnig grantiau o £3,000 – £6,000 i helpu i amgueddfeydd ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol. Mae’r rhain ar agor i amgueddfeydd yng Nghymru sydd yn aelodau achrededig o AIM yng nghategori amgueddfeydd bach AIM (hynny yw, amgueddfeydd â hyd at 20,000 o ymwelwyr y flwyddyn).

Gallwn gefnogi prosiectau sydd naill ai yn helpu i amgueddfeydd leihau eu costau neu gynhyrchu rhagor o incwm. Rydym yn croesawu amrywiaeth eang o gynigion – yn cynnwys cymorth ar gyfer marchnata neu godi arian, gwella caffi neu siop, treialu ffurf newydd o gynhyrchu incwm, neu arbed costau drwy offer neu hyfforddiant newydd.

Mae cyfanswm o £20,000 ar gael i gyd, ac mae’r grantiau ar agor i bob math o amgueddfeydd sydd yn cwrdd â meini prawf eraill – amgueddfeydd awdurdod lleol bach yn ogystal â rhai annibynnol. Rhaid i amgueddfeydd fod yn aelodau  o AIM, ond gallent ymuno adeg ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 12fed Ebrill 2019.

Gwobrau Hallmarks, cynllun grant bach newydd

Advertising
FREE membership of the Charity Finance Group for AIM members
FREE membership of the Charity Finance Group for AIM members

AIM members can now receive free membership of the Charity Finance Group. Signing up takes seconds and you can add any Trustees, staff and volunteers to your membership at no cost!

Get in touch
AIM Hallmarks Awards - Useful Case Studies

AIM members in England can now apply for an AIM Hallmarks Award. Take a look at these case studies to inspire your application!

AIM Hallmarks Programme

How can the AIM Hallmarks of Prospering Museums help AIM member museums to prosper and thrive?

Sign up to AIM e-newsletter

Sign up for free to receive the fortnightly E News from AIM and get news about jobs, grants, events and much more

FREE membership of the Charity Finance Group

AIM members can now receive FREE membership of the Charity Finance Group. Signing up takes seconds and you can add any Trustees, staff and volunteers to your membership at no cost!