Prospering Boards

pb
About the AIM Prospering Boards Programme

About the AIM Prospering Boards Programme

Could your board benefit from expert support? Prospering Boards works with boards to help them strengthen their leadership, work more strategically or deal more effectively with emerging challenges.

AIM is delighted to offer museums in Wales the opportunity to apply for support through its Prospering Boards programme. Prospering Boards works with boards to help them strengthen their leadership, work more strategically or deal more effectively with emerging challenges.

Prospering Boards provides one-to-one consultancy support, tailored to the needs of individual boards of trustees. We can provide up to six days support from an expert consultant, which can be used for a range of different forms of support including: setting strategy and vision, developing new ways of working as a board, coaching for a new chair of trustees, helping plan a recruitment programme and induct new trustees.

Prospering Boards can help museums:

  • Change the way the Board works together
  • Plan to recruit new trustees
  • Support a Chair of Trustees with their own individual development as a leader
  • Address new areas of work and new challenges for the board

Prospering Boards also offers a short ‘microconsultancy’ option of 1 – 2 days which can be used for a simpler project, where a board already knows what it needs – perhaps for an Away Day.

Prospering Boards in Wales is supported by the Welsh Government through AIM’s MALD funding and is open to AIM member museums.

If you are a trustee of an Accredited Museum (or one working towards Accreditation) in Wales and would like to discuss what support might be available for your board, please contact AIM’s Director, Emma Chaplin, at: emma.chaplin@aim-museums.co.uk

You must be an AIM member to apply but you can join at the point of application.

The deadline for expressions of interest is 31st May 2019.

 

Am Raglen Prospering Boards AIM

Am Raglen Prospering Boards AIM

A fydd eich bwrdd yn gallu manteisio o gymorth arbenigol? Mae Propering Boards yn gweitho gyda byrddau i’w helpu i gryfhau eu harweinyddiaeth, gweithio’n fwy strategol neu ddelio yn fwy effeithiol gyda heriau sy’n codi.

Mae AIM wrth ein bodd i gynnig y cyfle i amgueddfeydd yng Nghymru ymgeisio ar gyfer cymorth trwy’r rhaglen Prospering Boards. Mae Prospering Boards yn gweithio gyda byrddau i’w helpu i gryfhau eu harweinyddiaeth, gweithio’n fwy strategol neu weithio’n fwy effeithiol gyda heriau sy’n codi.

Mae Prospering Boards yn darparu cymorth ymgynghori un i un, wedi’i deilwra at anghenion byrddau unigol o ymddiriedolwyr. Gallwn ddarparu hyd at chwe diwrnod o gymorth gan ymgynghorydd arbenigol, a ellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol ffurfiau o gymorth, yn cynnwys: gosod strategaeth a gweledigaeth, datblygu ffyrdd newydd o weithio fel bwrdd, hyfforddi ar gyfer cadeirydd newydd o ymddiriedolwyr, helpu i gynllunio rhaglen recriwtio a sefydlu ymddiriedolwyr newydd.

Gall Prospering Boards helpu i amgueddfeydd:

  • Newid y ffordd y mae’r Bwrdd yn gweithio gyda’i gilydd
  • Cynllunio i recriwtio ymddiriedolwyr newydd
  • Cefnogi Cadeirydd Ymddiriedolwyr gyda’u datblygiad unigol eu hunain fel arweinydd
  • Mynd i’r afael â meysydd newydd o waith a heriau newydd ar gyfer y bwrdd

Mae Prospering Boards hefyd yn cynnig opsiwn o ‘feicroymgynghoriaeth’ fyr o 1-2 diwrnod a ellir ei defnyddio ar gyfer prosiect symlach, ble mae bwrdd yn gwybod beth sydd angen arno yn barod – efallai ar gyfer Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd.

Mae Prospering Boards yng Nghymru yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru trwy gyllid AIM MALD ac mae’n agored i amgueddfeydd sydd yn aelodau o AIM.

Os ydych yn ymddiriedolwr o Amgueddfa Achrededig (neu un sydd yn gweithio tuag at Achrediad) yng Nghymru, ac eisiau trafod pa gymorth sydd ar gael i’ch bwrdd, cysylltwch os gwelwch yn dda â Chyfarwyddwr AIM, Emma Chaplin, ar: emma.chaplin@aim-museums.co.uk

Rhaid i chi fod yn aelod o AIM er mwyn ymgeisio ond cewch ymuno adeg ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer cyfleu diddordeb yw 31ain Mai 2019.

Additional Information

Additional Information

To read more about the kinds of projects Prospering Boards has supported, subscribe now to the Heritage Trustee letter by emailing: sassy@aim-museums.co.uk

You can read previous editions here:

January/February AIM Heritage Trustee Newsletter

May/June 2018 AIM Heritage Trustee Newsletter

To download all three forms for Prospering Boards – please click this ‘For Trustees’ Resource page

Please note – all forms are in word document format so will directly download to your computer and show in ‘downloads’

To see which consultants are supporting the Prospering Boards Programme, please click here. 

Advertising
FREE membership of the Charity Finance Group for AIM members
FREE membership of the Charity Finance Group for AIM members

AIM members can now receive free membership of the Charity Finance Group. Signing up takes seconds and you can add any Trustees, staff and volunteers to your membership at no cost!

Get in touch
For Trustees and Boards

Discover a range of free resources for Trustees and Boards of museums and heritage sites

AIM Member Trustee Vacancies

Take a look at the latest trustee vacancies at AIM member organisations

AIM Hallmarks Programme

How can the AIM Hallmarks of Prospering Museums help AIM member museums to prosper and thrive?

AIM Success Guides

Take a look at our series of useful guides for museums and heritage organisations