AIM Hallmarks: Grants Given To Welsh Museums / Hallmarks AIM: Grantiau a roddir i Amgueddfeydd yng Nghymru

Wire workers from Cwmbran (Courtesy of Torfaen Museum Trust)
Wire workers from Cwmbran (Courtesy of Torfaen Museum Trust)

AIM Hallmarks: Grants Given To Welsh Museums

AIM is delighted to announce the latest AIM member museums in Wales to receive funding via the AIM Hallmarks Awards. These grants will boost the financial sustainability of Welsh AIM members and provide support for their trustees and boards.

AIM’s Director, Emma Chaplin, welcomed the news saying: “From online shops to developing fundraising skills and introducing new branding, we are delighted to be able to support innovative projects, inspired by AIM’s Hallmarks, across museums in Wales. We are grateful that the Welsh Government recognises that this work can make a positive and long lasting impact on the financial resilience of museums.”

The AIM Hallmarks Awards are possible thanks to a programme supported by the Welsh Government through the Museums, Archives and Libraries Division. The awards will reopen for applications from AIM members in Wales in late 2019.

Deborah-Anne Wildgust, Curator at Torfaen Museum Trust who received an AIM Hallmarks Award said: “After all the negativity and cuts in funding over the last few years, we are so looking forward to being positive and pro-active in taking our museum Trust forward. This AIM Hallmarks grant in association with the Welsh Government, will help us enormously to make the move forward with a much-needed professional person to assist existing staff and focus on establishing new ways of sustaining our income and our future.”

 

The Andrew Logan Museum of Sculpture (ALMoS)

Grant awarded: £6,000

Project: ALMoS Communications Strategy enabling branding re-focus, developing KPI’s & benchmarks, methods & processes and to increase attenders / income annually

 

Cynon Valley Museum Trust

Grant awarded: £5,986.57

Project: Securing our Trajectory: Investing in CVM’s income generation capacity by supporting volunteers, training, staff and capital equipment.

 

Rhayader Museum and Gallery, CARAD. Community Arts Rhayader And District

Grant awarded: £3,850

Project: Fundraising Mentor and Trainer: As volunteers, we lack the skills and confidence to undertake larger funding applications. A mentor and training funded by AIM would help to overcome this

 

The Judge’s Lodging

Grant awarded: £4,000.00

Project: Securing the Future – 2019 is our pivotal year between local authority and complete independent Trust ownership.  Our plans require investment in fundraising, a new area of learning and development.

 

Torfaen Museum Trust Ltd

Grant awarded: £5,440

Project: ‘A Co-Ordinator for Income Streams’ project: Investment funding is needed for a professional Co-Ordinator post to establish a new online sales point and further develop Membership as potential income streams.

 

Carmarthenshire County Museum and on the behalf of Parc Howard Museum, Museum of Speed, Kidwelly Industrial Museum

Grant awarded: £6,000

Project: Carmarthenshire Museums branding & website project: Branding and website to make the service visible and drive sustainability by accurately promoting our museums and their unique offer to a wider, engaged audience.

Hallmarks AIM: Grantiau a roddir i Amgueddfeydd yng Nghymru

Mae AIM wrth ein bodd i gyhoedd’r amgueddfeydd diweddaraf yng Nghymru sydd yn aelodau i dderbyn cyllid gan Wobrau Hallmarks AIM. Bydd y grantiau hyn yn gwella cynaliadwyedd ariannol aelodau AIM yng Nghymru ac yn darparu cymorth i’w hymddiriedolwyr a’u byrddau.

Croesawyd y newyddion gan Gyfarwyddwr AIM, Emma Chaplin: “O siopau arlein i ddatblygu sgiliau codi arian a chyflwyno brandio newydd, rydym wrth ein bodd i allu cefnogi prosiectau arloesol, wedi eu hysbrydoli gan Hallmarks AIM, ar hyd a lled amgueddfeydd yng Nghymru. Rydym yn ddiolchgar fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y gwaith hwn yn gallu cael effaith gadarnhaol a hir dymor ar gydnerthedd ariannol amgueddfeydd.”

Mae Gwobrau Hallmarks AIM yn bosibl gydag diolch i raglen a gynorthwyir gan Lywdoraeth Cymru trwy’r Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd. Bydd ceisiadau ar eu cyfer yn ailagor i aelodau AIM yng Nghymru yn hwyr yn 2019.

Dywedodd Deborah-Anne Wildgust, Curadur Ymddiriedolaeth Amgueddfa  Torfaen a oedd yn derbyn Gwobr Hallmarks AIM: “Ar ôl yr holl negyddoldeb a thoriadau ariannol dros y blynyddoedd diwethaf, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn gadarnhaol a chydweithredol o ran mynd ag Ymddiriedolaeth ein Hamgueddfa yn ei blaen. Bydd y grant Hallmarks hwn ar y cyd â Llywodreath Cymru, yn ein helpu yn aruthrol i symud ymlaen gyda pherson proffesiynol hanfodol i gynorthwyo staff presennol a chanolbwyntio ar sefydlu ffyrdd newydd o gynnal ein hincwm a’n dyfodol.”

 

Amgueddfa Gerflunieth Andrew Logan (ALMoS)

Grant a wobrwywyd: £6,000

Prosiect: Strategaeth Gyfathrebu  ALMoS gan alluogi newid ffocws brandio, datblygu dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) a meincnodau, dulliau gweithredu a phrosesau ac i gynyddu mynychwyr / incwm blynyddol

 

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Cwm Cynon

Grant a wobrwywyd: £5,986.57

Prosiect: Diogelu ein Trywydd: Buddsoddi mewn capasiti cynhyrchu incwm CVM drwy gefnogi gwirfoddolwyr, hyfforddiant, staff ac offer cyfalaf.

 

Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr Gwy, CARAD. Celfyddydau Cymunedol Rhaeadr a’r Rhanbarth

Grant a wobrwywyd: £3,850

Prosiect:  Mentor a Hyfforddwr Codi Arian: Fel gwirfoddolwyr, gall fod diffyd o sgiliau a hyder i ymgymryd â cheisiadau cyllido mwy. Bydd mentor a hyfforddiant a ariennir gan  AIM yn helpu i ddatrys hyn

 

The Judge’s Lodging

Grant a wobrwywyd: £4,000.00

Prosiect: Diogelu’r Dyfodol – 2019 yw ein blwyddyn golynnol rhwng perchnogaeth awdurdod lleol ac Ymddiriedolaeth annibynnol llwyr.  Mae ein cynlluniau yn gofyn am fuddsoddiad mewn codi arian, maes newydd o ddysgu a datblygu.

 

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen Cyf

Grant a wobrwywyd: £5,440

Prosiect: ‘Cydlynydd ar gyfer Ffrydau Incwm’ : Mae angen arian buddsoddi ar gyfer swydd Cydlynydd proffesiynol er mwyn sefydlu pwynt gwerthu arlein newydd a datblygu Aelodaeth fel ffrydau incwm potensial.

 

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ac ar rhan Amgueddfa  Parc Howard, Amgueddfa Cyflymder, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cidweli

Grant a wobrwywyd: £6,000

Prosiect: Prosiect brandio a gwefan Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin : Brandio a gwefan i wneud y gwasanaeth yn weladwy ac i yrru cynaliadwyedd drwy hyrwyddo ein hamgueddfwydd yn gywir a’u cynigion unigryw i gynulleidfa ehangach ac ymgysylltiedig.

Advertise A Job Vacancy With AIM

Do you have a museum or heritage sector job vacancy that you would like to promote? AIM can help you find the best candidates for your role by advertising vacancies directly to the sector

Suppliers Directory

Need a product or service? Take a look at the AIM Suppliers Directory

Celebrate Your ‘History Makers’ With A Grant Of Up To £75,000

Celebrate your museum’s historical figures with a grant of up to £75,000 through the AIM Biffa Award ‘History Makers – People who shaped our world’ programme which is now open for applications from members in England