Hallmarks of Prospering Museums in Wales


This is a bilingual webpage / Mae hon yn dudalen we dwyieithog


Hallmarks of Prospering Museums in Wales

In 2016, the Welsh Government awarded AIM £70,000 to enable Welsh museums to participate in the Hallmarks of Prospering Museums programme, as well as to extend other AIM support to Wales.

The funding has made it possible for AIM to offer £45,000 of new grants to Welsh museums. Full details of funding opportunities are available on the Hallmarks Awards page.

What are the AIM Hallmarks?

The 'AIM Hallmarks of Prospering Museums' offer a framework to help museums and heritage organisations throughout the UK.

The Hallmarks identify what it is about how successful heritage organisations work that enables them to prosper and thrive.

The Hallmarks are based on the understanding that successful museums share certain characteristics: a culture of resourcefulness, passion and willingness to try new things. These are all things that give prospering museums and heritage organisations their independent spirit and are rooted in how organisations think and behave, rather than in their size or structure.

How were the AIM Hallmarks developed?

The AIM Hallmarks distil and share the experience of two generations of leaders of these independent, innovative and imaginative museums, combined with respected thinking and research.

How can you use the AIM Hallmarks in your museum?

You can download the AIM Hallmarks of a Prospering Museum in PDF format at the bottom of this page or view an online version.

We know that, since they were launched in June 2015, museums have used the AIM Hallmarks as the basis for management away days, board discussions or to help with their business planning. The Hallmarks are not intended to provide a rigid process which must be followed in a particular way, but rather to start a creative conversation which museums can use in developing their work.

Visitor Verdict and Admissions Research

The additional funding also enables all museums and heritage sites to benefit from ‘AIM VisitorVerdict’ - AIM’s visitor research and benchmarking service - thanks to the launch of a full Welsh-language version and the Welsh Government’s grant to AIM which enables funding of £150 each, for up to ten museums newly participating in VisitorVerdict.

The final element of the award relates to a UK-wide research study on the impact of Admission charges on museums and visitors experience of them. Welsh Government funding has enabled Welsh museums to participate fully in the research and translation of the report and guidance.

 

 

Dilysnodau AIM o Amgueddfeydd sy’n Ffynnu yng Nghymru

 

Yn 2016, rhoddwyd £70,000 gan Lywodraeth Cymru i alluogi i amgueddfeydd Cymru gyfranogi yn rhaglen Dilysnodau Amgueddfeydd sy’n Ffynnu, yn ogystal ag ehangu cymorth AIM arall i Gymru.

Mae’r cyllido wedi ei wneud yn bosib i AIM gynnig £45,000 o grantiau newydd i amgueddfeydd Cymru. Mae manylion llawn cyfleoedd cyllido ar gael ar y dudalen ar Wobrau Dilysnod.

Beth yw Dilysnodau AIM?

Mae ' Dilysnodau AIM o Amgueddfeydd sy’n Ffynnu' yn cynnig fframwaith i helpu amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth  trwy gydol y DU.

Mae’r Dilysnodau yn nodi beth am y ffordd y mae sefydliadau treftadaeth llwyddiannus yn gweithio sydd yn eu galluogi i ffynnu.

Mae’r Dilysnodau yn seiliedig ar y ddealltwriaeth fod amgueddfeydd llwyddiannus yn rhannu nodweddion penodol: diwylliant o ddyfeisgarwch, angerdd a pharodrwydd i geisio pethau newydd. Y pethau hyn i gyd sydd yn rhoi ysbryd annibynnol i amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth sydd yn ffynnu, ac mae’r nodweddion hyn yn graidd i sut y mae sefydliadau yn meddwl ac ymddwyn, yn hytrach na’u maint neu strwythur.

Sut y cafwyd Dilysnodau AIM eu datblygu?

Mae Dilysnodau AIM yn distyllu ac yn rhannu’r profiad o ddwy genhedlaeth o arweinwyr o’r amgueddfeydd annibynnol, mentrus a llawn dychymyg hyn, yn unol â meddwl ac ymchwil mawr ei barch.

Sut y gallwch ddefnyddio Dilysnodau AIM yn eich amgueddfa?

Cewch lawrlwytho Dilysnodau AIM o Amgueddfa sydd yn Ffynnu ar ffurf PDF ar ddiwedd y dudalen hon neu edrych ar fersiwn arlein.

Rydym yn gwybod, ers iddynt gael eu lansio ym Mehefin 2015, bod amgueddfeydd wedi defnyddio Dilysnodau AIM fel sail ar gyfer diwrnodau hyfforddi rheolwyr, trafodaethau bwrdd neu i helpu gyda chynllunio busnes. Nid bwriad y Dilysnodau yw darparu proses cyfyng i’w dilyn mewn ffordd benodol, eu gwir bwriad yw dechrau trafodaeth greadigol i amgueddfeydd ei defnyddio wrth ddatblyu eu gwaith.

Ymchwil Visitor Verdict a Mynediadau

Mae’r cyllido ychwanegol hefyd yn galluogi i bob amgueddfa a safle treftadaeth fanteisio o ‘AIM VisitorVerdict’ – ymchwil ymwelwyr a gwasanaeth meincnodi AIM – diolch i lansiad fersiwn iaith Gymraeg gyflawn a grant Llywodraeth Cymru i AIM sydd yn galluogi cyllid o £150 yr un, i hyd at ddeg amgueddfa sydd yn cymryd rhan o’r newydd yn VisitorVerdict.

Mae elfen derfynol y wobr yn perthyn i astudiaeth ymchwil DU-eang ar yr effaith o godi tâl mynediad ar amgueddfeydd a phrofiad ymwelwyr ohonynt. Mae cyllido Llywodraeth Cymru wedi galluogi i amgueddfeydd Cymru gymryd rhan yn gyflawn yn yr ymchwil a chyfieithu’r adroddiad a’r canllawiau.

 

Downloads

Join AIM E-News Sign Up Trustee News Sign-up Trustee Portal AIM Membership Login

AIM Blog

Latest Posts